Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:            Toepassing

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Social Vision en afnemer. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Social Vision te worden overeengekomen

1.2         Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel een ieder die met Social Vision een overeenkomst aangaat of wilt aangaan.

1.3         Algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2:            Aanbod

 

2.1         Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus altijd vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

 

2.2         Prijsopgaven zijn niet bindend en kunnen wijzigen door bijvoorbeeld onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of prijzen van in te kopen diensten. Social Vision brengt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

 

2.3         Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.4         Social Vision behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

2.5         Social Vision, opdrachtnemer, heeft het recht, indien de opdracht niet aan Social Vision wordt gegeven, alle kosten die verband houden met het gebruik van zijn industriële en intellectuele eigendom, in rekening te brengen bij de afnemer.

 

2.6         De overeengekomen prijzen zijn exclusief reisuren, reis- en verblijfkosten en overige bijkomende redelijke kosten. Bijkomende redelijke kosten kunnen, na het tekenen van de overeenkomst, in rekening worden gebracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 3:            Overeenkomst

 

3.1         Social Vision vermeldt in de overeenkomst alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de opdracht.

 

3.2         Social Vision doet er alles aan de werkzaamheden zorgvuldig en naar tevredenheid uit te voeren. De belangen van de klant zullen naar beste weten worden behartigt. Social Vision zal handelen zoals van een professioneel en redelijk handelende partij kan en mag worden verwacht.

 

3.3         Een overeenkomst komt tot stand na het schriftelijk overeenstemmen van de opdracht. Nadat beide partijen, Social Vision en opdrachtgever, de overeenkomst hebben ondertekend is deze bindend.

 

3.4         Social Vision is bevoegd indien noodzakelijk of wenselijk geacht voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten voor het inschakelen van derden kunnen na het ondertekenen van de overeenkomst, doorberekend worden conform de verstrekte prijsopgaven.

 

3.5         Ingeval wijzigingen in de overeengekomen diensten en/of leveringen leiden tot minder werk en vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Social Vision zich het recht voor de door beide partijen, Social Vision en opdrachtgever, prijs in rekening te brengen.

 

3.6         Social Vision hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte leveringstijden voor oplevering van diensten en/of producten.

 

Artikel 4:            Verplichtingen klant

 

4.1         Social Vision mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens van de opdrachtgever.

 

4.2         De opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

4.3         De klant levert tijdig de door Social Vision gevraagde materialen en gegevens. Opdrachtgever informeert Social Vision tijdig bij wijzigingen van gegevens of materialen.

 

4.4         In het geval de klant de benodigde materialen en/of informatie niet tijdig of onvolledig aanlevert zal dit leiden tot een vertraging van de uitvoering van de opdracht. Beide partijen komen gezamenlijk tot een nieuwe leverdatum.

 

4.5         Social Vision is niet verplicht aangeleverde materialen en/of informatie op juistheid en gebruiksgerechtigheid te controleren.

 

4.6         Wanneer de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet nakomt behoudt Social Vision zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5:            Levering

 

5.1         De leveringstermijn die wordt gesteld in overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Social Vision spant zich in de leveringsdatum na te streven. Leveringstermijnen in de overeenkomst zijn niet bindend.

 

5.2         Bij niet tijdig leveren dient Social Vision in gebreke te worden gesteld. Social Vision dient nog een redelijke termijn tot levering worden geboden.

 

5.3         Bij vertraging van de levering, ook ten gevolgen van aan Social Vision toe te rekenen omstandigheden, zal Social Vision behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de opdrachtgever het recht geven tot niet nakomen van op hem rustende verplichtingen uit de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 6:            Betaling

 

6.1         Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient strikt binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door Social Vision redelijk aan te geven wijze.

 

6.2         Opdrachten die meer dan één maand in beslag nemen geven Social Vision het recht maandelijks te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

6.3         Indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd. Hierbij geldt een deel van een maand als hele maand. Social Vision is gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,- exclusief btw.

 

Artikel 7:            Ontbinding

 

7.1         Wanneer de opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan Social Vision de overeenkomst ontbinden of de werkzaamheden opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Social Vision brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

7.2         Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is door Social Vision mogelijk en zal schriftelijk worden medegedeeld. De ontbinding heeft een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

7.3         Social Vision is gerechtigd reeds gemaakte kosten, op het moment van ontbinding van de overeenkomst, in rekening te brengen.

 

7.4         Wanneer gedragingen of uitlatingen van de opdrachtgever leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Social Vision namens de opdrachtgever content plaatst, is Social Vision gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de opdrachtgever door toedoen van de opdrachtgever van het social mediaplatform wordt verwijderd kan Social Vision de overeenkomst ontbinden, in deze gevallen is er geen opzegtermijn van toepassing. Social Vision is geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan de opdrachtgever.

 

7.5         Zowel Social Vision als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de wederpartij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraraagd of onder curatele staat.

 

7.6         Opschorting of ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk medegedeeld.

 

 

Artikel 8:            Eigendomsrecht

 

8.1         Alle aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of producten zijn eigendom van Social Vision totdat het volledige factuurbedrag is voldaan met inbegrip eventuele rente en bijkomende kosten.

 

8.2         De opdrachtgever mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Social Vision ontwikkelde of ter beschikbaar gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Social Vision.

 

8.3         De opdrachtgever mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren aan door Social Vision geleverde diensten en/of producten, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9:            Aansprakelijkheid

 

9.1         Social Vision kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor op wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkomingen.

 

9.2         Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Social Vision nooit verplicht tot vergoeding directe of indirecte schade ontstaan door gebreken aan geleverde diensten of producten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, voor inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, vertraging in levertijd van diensten en producten, en/of gevolgschade door welke oorzaak dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

9.3         Social Vision biedt geen enkele garanties met betrekking tot geleverde diensten of producten.

 

9.4         Social Vision is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Social Vison is voorzien van onjuiste of onvolledige informatie of gegevens.

 

9.5         De opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens de opdrachtgever openbaar worden gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart Social Vision van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeven van de opdracht.

 

9.6         Na het leveren van diensten of producten is Social Vision niet meer aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de producten.

 

9.7         Social Vision is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor producten, diensten en bestanden van derden die bij de opdracht zijn betrokken. Schade voortvloeiend uit of ontstaan door toedoen van derde kan nooit op Social Vision worden verhaald.

 

Artikel 10:          Klachten

 

10.1       Klachten over werkzaamheden, geleverd door Social Vision, of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt aan Social Vision.

 

10.2       Ingediende klachten of bezwaren leiden niet tot het opschorten of ontbinden van overeenkomsten, dan wel betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 11:          Overige voorwaarden

 

11.1       Social Vision kan deze algemene voorwaarden wijzigen dan wel aanvullen. Wijzigingen worden tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld.

 

11.2       Wanneer een voorwaarden uit de algemene voorwaarden of overeenkomst nietig blijkt te zijn blijven de overige voorwaarden en de overeenkomst in stand.

 

11.3       Op alle rechtsverhoudingen tussen Social Vision en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Breda,

 

Social Vision